ONTSLAGPROCEDURE
Men kan ontslag indienen op basis van het Decreet op het Statuut van de Niet-Betaalde Sportbeoefenaar
vanaf 1 mei tot en met 31 mei.


UITZONDERLIJK tijdens de Corona Covid-19 maatregelen is dit mogelijk op 2 manieren:


1. Per mail:


Het lid stuurt een mail naar het officiële KBKB mailadres van de club (clubX@korfbal.be). Je zet steeds
het bondssecretariaat (info@korfbal.be) van de KBKB in cc van deze mail. De tijdsmarkering van mail
geldt als bewijs van datum van de verzending. In de ontslagmail moet staan dat men zijn ontslag geeft
bij zijn club (naam van de club vermelden), samen met alle gegevens van de ontslagnemer (naam,
voornaam, adres, woonplaats en de geboortedatum). Indien een minderjarige ontslag neemt dient de
mail te vertrekken van de mailbox van één van de ouders/voogd en dient de naam van de ouder/voogd
eveneens onderaan in het schrijven opgenomen met vermelding “ouder of voogd”. Het Bondssecretariaat
KBKB zendt een bevestiging van ontvangst van het ingediende ontslag met de club in cc. Indien men dit
bericht niet ontvangt graag een melding naar het info@korfbal.be met de vereniging in cc.

OFWEL...


2. Per aangetekend schrijven:


Het lid stuurt een per post aangetekende ontslagbrief. En dit aan het clubsecretariaat waar je
aangesloten bent EN kopie van deze ontslagbrief ook aangetekend te zenden aan het bondssecretariaat
van de KBKB t.a.v. David Van den Bosch (Gabriël Vervoortstraat 4, 2100 Deurne). De poststempel geldt
als bewijs van datum van de verzending. In de ontslagbrief moet staan dat men zijn ontslag geeft bij zijn
club (naam van de club vermelden), samen met alle gegevens van de ontslagnemer (naam, voornaam,
adres, woonplaats en de geboortedatum). Niet vergeten de ontslagbrief te ondertekenen. Koninklijke Belgische Korfbalbond, Vlaamse Liga vzw, Gabriel Vervoortstraat 4, 2100 Deurne, BTW: BE 0409 054 344, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
info@korfbal.be, www.korfbal.be
De aanwezigheid van een handtekening op de ontslagbrief is een voorwaarde die is voorzien op straffe
van nietigheid in het Decreet. Niet ondertekende ontslagbrieven worden als een ongeldig ontslag
beschouwd. Indien een minderjarige ontslag neemt dient de ontslagbrief mede ondertekend te worden
door minstens één van de ouders/voogd om burgerrechtelijk onbetwistbaar te zijn.
Eén van bovenstaande procedures moet gevolgd worden en niet beide samen.
Verdere procedure
De ontvangen ontslagaanvragen worden in de eerstvolgende bestuurlijke mededelingen (na 31 mei)
gepubliceerd en via de website van de KBKB kenbaar gemaakt.
De clubs kunnen, binnen een termijn van veertien kalenderdagen en door middel van een ter post
aangetekend schrijven aan het bondssecretariaat, de ontslagaanvraag betwisten indien dit volgens hen
niet aan de decretale vereisten voldoet. Betwistingen die buiten deze termijn toekomen zijn conform
het Decreet ongeldig.
De betwiste ontslagaanvragen worden, na het verstrijken van de termijn van verzet, in de eerstvolgende
bestuurlijke mededelingen gepubliceerd en aan de betrokken geaffilieerde ter kennis gebracht. De
betwiste ontslagaanvragen worden door het Comité Affiliaties van de KBKB beoordeeld op hun geldigheid