Hieronder vind je de procedure terug voor ontslagname bij de club. Gelieve jullie leden op de hoogte
te brengen van deze informatie.


Men kan ontslag indienen bij de aangesloten club op basis van het Decreet op het Statuut van de NietBetaalde Sportbeoefenaar vanaf 1 mei tot en met 31 mei.


LET OP: Omwille van de versoepelingen van de coronamaatregelen, zijn er geen uitzonderingen meer
mogelijk qua procedure van het indienen van een geldig ontslag. Er kan terug enkel per aangetekend
schrijven ontslag worden gegeven.

 Het lid stuurt een per post aangetekende ontslagbrief. En dit aan het clubsecretariaat waar je
aangesloten bent EN kopie van deze ontslagbrief ook aangetekend te zenden aan het bondssecretariaat
van de KBKB t.a.v. David Van den Bosch (Gabriël Vervoortstraat 4, 2100 Deurne). De poststempel geldt
als bewijs van datum van de verzending.


In de ontslagbrief moet staan dat men zijn ontslag geeft bij zijn club (naam van de club vermelden),
samen met alle gegevens van de ontslagnemer (naam, voornaam, adres, woonplaats en de
geboortedatum). Niet vergeten de ontslagbrief te ondertekenen. De aanwezigheid van een
handtekening op de ontslagbrief is een voorwaarde die is voorzien op straffe van nietigheid in het
Decreet. Niet ondertekende ontslagbrieven worden als een ongeldig ontslag beschouwd.


Koninklijke Belgische Korfbalbond, Vlaamse Liga vzw, Gabriel Vervoortstraat 4, 2100 Deurne, BTW: BE 0409 054 344, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
info@korfbal.be, www.korfbal.be


Indien een minderjarige ontslag neemt dient de ontslagbrief mede ondertekend te worden door
minstens één van de ouders/voogd om burgerrechtelijk onbetwistbaar te zijn.


Verdere procedure:


De ontvangen ontslagaanvragen worden in de eerstvolgende bestuurlijke mededelingen (na 31 mei)
gepubliceerd en zo via de website van de KBKB kenbaar gemaakt.
De clubs kunnen, binnen een termijn van veertien kalenderdagen en door middel van een ter post
aangetekend schrijven aan het bondssecretariaat, de ontslagaanvraag betwisten indien dit volgens hen
niet aan de decretale vereisten voldoet. Betwistingen die buiten deze termijn toekomen zijn conform
het Decreet ongeldig.
De betwiste ontslagaanvragen worden, na het verstrijken van de termijn van verzet, in de
eerstvolgende bestuurlijke mededelingen gepubliceerd en aan de betrokken geaffilieerde ter kennis
gebracht. De betwiste ontslagaanvragen worden door het Comité Affiliaties van de KBKB beoordeeld op
hun geldigheid.